thailand ip fair logo
thailand ip fair logo
  ภารกิจกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 1. กรมทรัพย์สินทางปัญญามีแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน
  1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Creation)
  2. การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Commercialization)
  3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP Protection)
  4. การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Enforcement)
 2. ในอดีต กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP Protection) และการป้องปรามการละเมิด (IP Enforcement) เป็นหลัก
 3. ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Creation) และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (IP Commercialization) มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  ความเป็นมาของงาน IP Fair
 1. ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ติดอุปสรรคกับดักรายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (Middle Income Trap) โดยพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรม (Thailand 1.0) สู่ประเทศอุตสาหกรรมเบา (แรงงาน) (Thailand 2.0) และพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมหนัก (เทคโนโลยีต่างประเทศ) (Thailand 3.0)
 2. ที่ผ่านมา Thailand 3.0 ไม่สามารถนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
 3. ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 โดยต้องมุ่งเน้นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศและเกิดผู้ประกอบการอัจฉริยะ (Smart Enterprises) ของไทย อาทิเช่น Tesla ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 4. กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) มาแล้ว 18 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2545 โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
 5. ในปี 2564 นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดจัดงาน IP Fair 2021 ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจ
  รูปแบบงาน

  ชื่องาน

  “งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2564” หรือ “IP Fair 2021”

  รูปแบบการจัดงาน

  “จำลองสภาพแวดล้อมจริง” หรือ “Virtual Event” ผ่านเว็บไซต์ www.thailandipfair.com

  ระยะเวลาการจัดงาน

  “15 – 19 กันยายน 2564” (วันพุธ – วันอาทิตย์ รวม 5 วัน)

  พิธีเปิดงาน

  “วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.15 น.”

  แนวคิดการจัดงาน

  “ตลาดไอเดีย สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ” สอดคล้องกับ WIPO คือ IP & SMEs: Taking Your Ideas to Market

  วัตถุประสงค์การจัดงาน IP Fair
 1. สร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ
 4. ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักประดิษฐ์และนักวิจัยทราบถึงความต้องการของภาคธุรกิจ (Demand Driven) ส่งผลให้สามารถคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้
 2. ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจนำทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจ
 3. เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและรายได้เข้าประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 4. เครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรด้านทรัพย์สินทางปัญญามีความเข้มแข็ง