Conference : IP Knowledge

Stage

เชิญร่วมทำแบบประเมิน

Tuesday 14 Sep | Stage 2

13.30 - 16.00

2021 Korea - Thailand Copyright Forum “ถอดรหัสความสําเร็จ K-Series – Series Y บน Streaming Platforms

Opening Speech

speaker

Ms. Young Jin CHOI
Director
Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)

Welcome Speech

speaker

คุณจิตติมา ศรีถาพร
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Congratulation on Speech

speaker

Mr. Byung Goo CHOI
Chairman
Korea Copyright Commission (KCC)

Speaker

speaker

คุณชนัญญา พรรณรักษา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล

speaker

Mr. Woong Jin PARK
General Director of Thailand Business Center
Korea Creative Content Agency (KOCCA)

speaker

Mr. Michael Jung
Managing Director
CJ ENM Hong Kong

speaker

หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล
ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์
VIU Thailand

speaker

คุณศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล
ผู้กำกับซีรีส์วาย
เจ้าของบริษัท สตูดิโอ วาบิ ซาบิ จำกัด

Moderators

speaker

คุณอิสริยา แสงอรุณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Wednesday 15 Sep | Stage 1

10.30 - 12.00

พิธีเปิด IP Fair 2021

Wednesday 15 Sep | Stage 1

13.00 - 16.00

Live สินค้า GI Market

ส้มโอนครชัยศรี

ข้าวไร่ดอกข่าพังงา

สัปปะรดภูแล เชียงราย

ชาเชียงราย

ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้(ศรีสะเกษ)

พริกไทยจันท์

เชียงใหม่ศิลาดล

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

ไข่เค็มไชยา

Wednesday 15 Sep | Stage 2

09.00 - 12.00

IP-Driven Growth for SMEs: ทรัพย์สินทางปัญญานำธุรกิจ พิชิตตลาด SMEs

Speakers

speaker

คุณประอรนุช ประนุช
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

speaker

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

speaker

คุณปณิธาน ลีละธนาวิทย์
ผู้จัดการงานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

speaker

ดร.ชวลิต กมลสถิตกุล
ผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานเทคโนโลยี
บริษัท ปูนซิเมต์ไทย จำกัด(มหาชน)

speaker

คุณสืบสิริ ทวีผล
ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

speaker

คุณชุติมา เปรื่องเมธางกูร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด

speaker

คุณนันทนัช เอื้อศิริทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด

speaker

คุณณัชชา โรจน์วิโรจน์
ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบผลิตภัณฑ์
บริษัท บลิ๊กซ์ พ็อพ จำกัด

Moderators

speaker

คุณทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
กองสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Wednesday 15 Sep | Stage 2

13.00 - 16.30

ก้าวต่อไปของสิทธิบัตรไทย ยกระดับเทียบชั้นสากล
ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตร (PQMS): Part I

Speakers

speaker

คุณสุวัจชัย บุญอารี
ผู้อํานวยการกองสิทธิบัตร

speaker

คุณสุลักษณา สุนทรวิภาต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร

speaker

คุณวิชิต ผาดไธสง
หัวหน้ากลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล

speaker

คุณมณธชาติ พรมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มอนุสิทธิบัตร 1

speaker

คุณอารยา อิทธิประทีป
กลุ่มเภสัชภัณฑ์

Moderators

speaker

คุณนฤมล เดชอนันทวิทยา
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ

Thursday 16 Sep | Stage 1

10.00 - 11.30

พื้นฐาน IP เรื่องสำคัญที่ธุรกิจต้องรู้

Speakers

speaker

คุณเทอดธรรม ไทยเวสน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

speaker

คุณกฤษณา บุญแท้
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

speaker

คุณธนัชชา ฮุนตระกูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Thursday 16 Sep | Stage 1

13.00 - 16.00

Live สินค้า GI Market

กล้วยไข่กำแพงเพชร

มะขามหวานเพชรบูรณ์

ข้าวแต๋นลำปาง(ข้าวแต๋นธานี)

ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้(ร้อยเอ็ด)

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง

ข้าวแต๋นลำปาง

น้ำหมากเม่าสกลนคร

ผ้าไหมยกดอกลำพูน

Thursday 16 Sep | Stage 2

09.00 - 12.00

นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรไทยยุคใหม่...ก้าวต่อไปสู่ Smart Farming

Speakers

speaker

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

speaker

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

speaker

คุณกําพล โชคสุนทสุทธิ์
ผู้บริหาร
บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย จำกัด
นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

speaker

ดร.วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์
ผู้ชำนาญการ
บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

speaker

ดร.กันย์ กังวานสายชล
ผู้บริหาร
บริษัท อัลจีบา จำกัด

speaker

คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ
ผู้บริหาร
บริษัท รีคัลท์(ประเทศไทย) จำกัด

speaker

คุณพิชิต พิชิตนภากุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟาร์มโตะ(ไทยแลนด์) จำกัด

Moderators

speaker

คุณทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
กองสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Thursday 16 Sep | Stage 2

13.00 - 16.00

ก้าวต่อไปของสิทธิบัตรไทย ยกระดับเทียบชั้นสากลด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตร(PQMS): Part II

Speakers

speaker

คุณสุวัจชัย บุญอารี
ผู้อํานวยการกองสิทธิบัตร

speaker

คุณสุลักษณา สุนทรวิภาต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร

speaker

คุณปันจะ ห้าวหาญ
กลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล

speaker

คุณสิริกาญจน์ สำราญรมย์
กลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล

speaker

คุณฮัสลีนา บุญทวี
กลุ่มเภสัชภัณฑ์

Moderators

speaker

คุณชินพร วงศ์วัฒนไพบูลย์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิทธิบัตร

Friday 17 Sep | Stage 1

10.00 - 11.30

IP & NFT ตอบปัญหา ตอบทุกข้อสงสัย

Speakers

speaker

คุณภราดร ไชยวรศิลป์
ผู้ก่อตั้งกลุ่ม NFT and Crypto Art Thailand

speaker

คุณภเชศ จารุมนต์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

speaker

คุณศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองลิขสิทธิ์

Friday 17 Sep | Stage 1

14.00 - 15.30

ร้านอาหาร อยู่รอดด้วย IP ใช่หรือไม่?

Speakers

speaker

คุณวิรวัฒน์ ทังสุบุตร
กรรมการ
บริษัท บุญตงกี่(ประเทศไทย) จำกัด

speaker

คุณธีรพัฒน์ เสิศศิริประภา
CEO
Kouen Group

Moderators

speaker

คุณเทอดธรรม ไทยเวสน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Friday 17 Sep | Stage 1

16.00 - 17.10

Live สินค้า GI Market

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

สัปปะรด บ้านคา

แห้วสุพรรณ

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

Friday 17 Sep | Stage 2

10.00 - 11.30

IP โอกาสสร้างรายได้

Speakers

speaker

คุณพัชรี บุญช่วย
ผู้จัดการส่วนธุรกิจต่างประเทศและลิขสิทธิ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พลับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)

Moderators

speaker

คุณกฤษณา บุญแท้
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Friday 17 Sep | Stage 2

14.00 - 15.30

"ไอเดีย" จุดเริ่มธุรกิจที่ทรงคุณค่า

Speakers

speaker

คุณวรากฤช วิวัฒนาเกษม
Brand and Creative Director
V.A.C and V.A.C Culture

speaker

คุณพิเชฐ รุจิวรารัตน์
TIKKYWOW Studio

Moderators

speaker

คุณภเชศ จารุมนต์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Saturday 18 Sep | Stage 1

14.00 - 15.30

Live สินค้า GI Market

Sunday 19 Sep | Stage 1

13.00 - 16.00

Live สินค้า GI Market