banner

IP Champion

สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

IP Champion
บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด


ผลงาน


สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ทะเบียนเลขที่ สช49100011        วันที่ขึ้นทะเบียน 14 มีนาคม 2549

ลักษณะเด่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เมล็ดข้าวเรียวเล็ก อ่อนนุ่ม ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีแดง ขัดสีแล้วจะมีสีแดงแกมชมพู มีคุณค่าทางโภชนาสูง


รายละเอียดธุรกิจ


จำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยครอบคลุมข้าวหลากหลายสายพันธุ์

เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น 


การเติบโตทางธุรกิจ


  • ส่งออกตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน สิงค์โปร์ และมาเลเซีย
  • สร้างมูลค่าราคาข้าวสังข์หยดหลังขึ้นทะเบียน GI มากกว่า 30 ล้านบาท 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


การคุ้มครองในไทย

  1) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  2) เครื่องหมายการค้า

  3) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 8 คำขอ 


จุดเด่น


  • ใช้ประโยชน์จาก GI เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสังข์หยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังข์หยด
  • ยอดการจำหน่ายสินค้าและกำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น หลังขึ้นทะเบียน GI
  • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแข่งขันในตลาด จากเข่งขันด้วยราคา เป็นแข่งขันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้า
  • ใช้โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดการสร้างงานและรายได้ ทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ GI ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา