banner

IP Champion

สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

IP Champion
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ผลงาน


ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์จับและหมุนแก้วของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เลขที่อนุสิทธิบัตร         17743            เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร    2003002852   

วันขอรับอนุสิทธิบัตร   22 ต.ค. 2563  วันสิ้นอายุอนุสิทธิบัตร     21 ต.ค. 2569


รายละเอียดธุรกิจ


เป็นผู้นำในวงการตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติ “เต่าบิน” ที่สามารถสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและรสชาติดี ได้กว่า 200 เมนู ในราคาประหยัดตอบโจทย์ผู้บริโภค


การเติบโตทางธุรกิจ


ยอดขาย ตั้งแต่ ม.ค. 64 – เม.ย. 65 มีมูลค่ามากถึง 286 ล้านบาท (มากกว่า 8 ล้านแก้ว) มีสัดส่วนกำไรประมาณ 20%


การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


  • การคุ้มครองในไทย

   1) เครื่องหมายการค้า

   2) อนุสิทธิบัตร 49 คำขอ

   3) สิทธิบัตรออกแบบ 9 คำขอ


จุดเด่น


  • ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร และต่อยอดการคิดค้นนวัตกรรมด้วยพื้นฐานอนุสิทธิบัตรเดิม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
  • มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า เพื่อรองรับการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ